Dlaczego Konarski?

            Dlaczego Konarski? X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się więcej »

X LO im. Stanisława Konarskiego

z oddziałami integracyjnymi w Radomiu. więcej »

 

Akademia 3 Maja 2017

Dnia 25 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski, młodzież z klas 1b, 2d przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie pod opieką A. Sosni i K. Standowicz. Uroczystość zainicjowano wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Otrzymaliśmy  możliwość przypomnienia sobie całej otoczki historycznej dotyczącej tego wydarzenia.

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich 2017

O tym, że czas nieubłaganie płynie wszyscy wiemy, a przypominamy sobie to wyjątkowo dotkliwie, gdy przychodzi nam kogoś żegnać, z kimś się rozstawać. I tak 28 kwietnia 2017 roku mury X LO opuścili trzecioklasiści. Wydawałoby się, że wrzesień 2014 był tak niedawno, bowiem wtedy witaliśmy ich w progach szkoły, tymczasem – trzy wiosny, trzy zimy, trzy razy wakacje upłynęły niepostrzeżenie i nadszedł czas rozstania. Zgodnie z tradycją szkoły, absolwentów pożegnała młodzież klas drugich.

Część oficjalna zaczęła się od wprowadzenia pocztu szkolnego i odśpiewania hymnu państwowego, następnie przemówienie pana dyrektor Wiktora Karonia. Nieodłącznym elementem tego typu uroczystości jest program artystyczny przygotowany przez młodsze roczniki. Uczniowie klas drugich obdarowali swoich starszych kolegów „szczęśliwymi długopisami”. A potem  długie i emocjonujące wręczanie nagród, wyróżnień wybitnym, wskazanie wyjątkowych.

Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami absolwentów panu dyrektorowi, wychowawcom i nauczycielom. Dla poszczególnych klas i ich wychowawców ta impreza jeszcze trwała długo, bowiem przeniosła się do sal lekcyjnych, gdzie rozdano świadectwa i rzewnie się żegnano.

 

Pielgrzymka maturzystów do Czestochowy

Tradycyjnie jak co roku 19.04.2017r uczniowie klas trzecich pojechali na pielgrzymkę maturzystów do Czestochowy  wraz z ks. Sławomirem Ziółkiem i wychowawcami. Wizytę w sanktuarium rozpoczęła Msza Św. o godz. 11 w kaplicy Cudownego Obrazu, niektórzy  skorzystali z sakramentu spowiedzi w Kaplicy Spowiedzi . Ważnym momentem była wspólna modlitwa – zawierzenie maturzystów Matce Bożej. Maturzyści mieli także czas na indywidualną modlitwę, zwiedzenie Jasnej Góry (niektórzy byli tam pierwszy raz) i na zakup pamiątek. Stamtąd wróciliśmy do Radomia.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. Ustawa 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
  3. ZARZĄDZENIE NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

 

Zasady przeliczania ocen, wyników egzaminu oraz  szczególnych osiągnięć na punkty 

o przyjęciu kandydata do pierwszej klasy X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego decyduje suma punktów uzyskanych, jako:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

–  matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych,

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2,

b) punkty uzyskane z przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych będą brane pod uwagę:

– ocena z języka polskiego;

– ocena z matematyki;

– ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);

– najwyższa ocena z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

c) za świadectwo ukończenia  gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

d) Ponadto zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. : § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za

d1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

–  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

d2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

d3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

d5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się punkty jednorazowo za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

e) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

ZAŁĄCZNIKI do rekrutacji (Wykazy zawodów wiedzy…)

Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Terminy rekrutacji 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu na rok szkolny 2017/2018

REKRUTACJA ZASADNICZA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 8 maja od godziny 10:00 do 19 maja do godziny 15:00,

od 16 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00 – możliwość dokonania zmiany wyboru

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum):

od 23 czerwca od godziny 12:00 do 28 czerwca do godziny 16:00.

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 USO:

od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t USO)

4. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

5 lipca do godziny 16:00.

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 6 lipca od godziny 10:00 do 14  lipca do godziny 12:00.

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

14  lipca do godziny 16:00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 10 sierpnia od godziny 10:00 do 14 sierpnia do godziny 16:00.

2.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t USO)

3.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

28 sierpnia do godziny 12:00.

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 29 sierpnia od godziny 8:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00.

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

do 31 sierpnia do godziny 16:00.

ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY-Harmonogram rekrutacji

Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress